Van 1975 tot 1984

1975: De oprichting

Harmonie De Dommelecho is ontstaan uit de hofkapel, die opgericht was ter ondersteuning van het Dommelse carnaval.

Al sinds 1972 was het bestuur, samen met Sjef Luyckx, lid van het jeugdcomité van carnavalsvereniging De Pintenwippers, bezig om te komen tot de oprichting van een muziekkapel. Vanwege de kosten zag de vereniging er echter steeds van af. In 1973 en 1974 deed Sjef Luyckx opnieuw pogingen om het bestuur ervan te overtuigen dat een kapel noodzakelijk was. Pas in 1975 ging het bestuur overstag en verleende het zijn medewerking.

In de bestuursvergadering van De Pintenwippers op 19 februari 1975 meldden vorst Pau van den Eijnden en Sjef Luyckx dat er gesprekken hadden plaatsgevonden met de heer Toon Meulendijks. Hij had positief gereageerd en zou in afwachting van de benodigde instrumenten alvast voor ƒ 1,50 per persoon per les muziekles gaan geven aan eventuele gegadigden.

Sjef Luyckx benaderde zestien mogelijke kandidaten om lid te worden van de blaaskapel. Op 12 maart 1975 werd een oprichtingsbijeenkomst belegd. Bij deze gelegenheid meldden twaalf aspirant-musici zich aan, waarmee de geboorte van wat toen nog heette ‘Blaaskapel De Dommelecho’ een feit was. Hierna was het Sjef Luyckx die als initiatiefnemer en animator ernaar streefde om de kapel uit te bouwen tot een volwaardig muziekkorps voor de deelgemeente Dommelen.

Het schuurtje van de pastorie

Hoe bescheiden het begin was, wordt duidelijk als men weet dat Toon Meulendijks de eerste muzieklessen gaf in een schuurtje achter de pastorie van de Martinuskerk, dat ook gebruikt werd als catechesehuisje. Ook de repetities werden daar gehouden.

1-1 De oprichters

De oprichters van harmonie De Dommelecho bij het catechesehuisje achter de kerk. Links Toon Meulendijks, instructeur en eerste dirigent van 12 maart 1975 tot 17 maart 1987 en sinds die datum tweede dirigent. Rechts Sjef Luyckx, voorzitter van 12 maart 1975 tot 9 maart 1983.Dommelsche Bierbrouwerij

De Dommelsche Bierbrouwerij was een belangrijke stimulator en financiële ondersteuner voor het jonge muziekgezelschap. De muziekvereniging in opbouw ontving in die tijd belangrijke steun van de brouwerij en van carnavalsvereniging De Pintenwippers. Daarnaast moet hier ook de geste worden gememoreerd van de muzikanten die spontaan aanboden het door hen bespeelde instrument zelf aan te schaffen en het gratis aan de vereniging ter beschikking te stellen.

In september 1975 had de vereniging voldoende instrumenten bij elkaar en klonken de eerste akkoorden. Toon Meulendijks begon met het instuderen van drie stukken, in verband met het geplande eerste optreden ‘naar buiten’. Dat was eind 1975, toen in Zaal Lavrijssen in Valkenswaard een muzikale hulde gebracht moest worden aan de heer Frans Snieders.

1976: Eerste jaar met optredens1-2 Eerste buiten optreden


Beschermheer

Op zaterdag 9 oktober 1976 werd Jean Heijmans, directeur van de Brouwerijen Artois Nederland BV, benoemd tot eerste beschermheer van blaaskapel de Dommelecho. Heijmans had zich er altijd voor uitgesproken om te komen tot de oprichting van een Dommelse muziekvereniging. Hij vervulde deze functie tot zijn plotselinge overlijden op 22 augustus 1982.

1-3 Orkest met beschermheer

De eerste beschermheer, Jean Heijmans, met de voltallige blaaskapel De Dommelecho.Repetitieruimte

Toen de harmonie begon te groeien, werd het catechesehuisje te klein voor repetities. De kapel vond daarna domicilie in het toen nog afgescheiden zijzaaltje van café De Nachtegaal aan de Bergstraat. Het gebruik van de ruimte was gratis en de vereniging mocht er later ook haar grote instrumenten zoals pauken, grote trom en trommels van de drumband opslaan. Bovendien werden er muzieklessen gegeven.

04.Nachtegaal.lg

Café De Nachtegaal

1977: Het begin gemaakt

Het begin was gemaakt en uitbreiding van het korps werd al snel noodzakelijk geacht. Daarom werd in 1977 besloten de jeugd van Dommelen in de gelegenheid te stellen als lid toe te treden. Eind 1978 was het korps uitgegroeid tot veertig musici en kon de muziekvereniging aan de Dommelse bevolking gepresenteerd worden.

De ontwikkeling schreed verder. Het bleef niet bij applaus alleen. Een eerste donateursactie leverde zomaar 5000 gulden op. De gemeente Valkenswaard bleef niet achter en verleende een subsidie van nog eens 5000 gulden. Daar kwam nog bij dat het bestuur van het Provinciaal Anjerfonds ook al overtuigd was van de waarde van een muziekkorps in Dommelen en eveneens 5000 gulden beschikbaar stelde.

En ook hier moet de naam genoemd worden van beschermheer Jean Heijmans. Mocht het bestuur in die tijd al eens last hebben van financiële zorgen, dan werden die met een genereus gebaar weggenomen.

1979: De drumband

In 1979 werd gestart met de formatie van een drumband. Die stond onder de bekwame leiding van Henk Daams. De drumband kon zich omstreeks het eerste lustrum voor het eerst presenteren.

Harmonie De Dommelecho 1000ste lid KNF

Op zaterdag 12 mei 1979 vond in het Philips Ontspannings Centrum in Eindhoven een KNF topconcours plaats. Bij deze gelegenheid werd De Dommelecho officieel ingeschreven als 1000ste lid van de KNF. KNF-voorzitter A. Hoes reikte daarbij aan Sjef Luyckx een KNF Federatievaandel uit met de opdruk ‘KNF-1000’.

05.Vlag1000

1-9 Luickx


Verder ontving Sjef Luyckx onder het toeziend oog van de heer Rutten, bestuurslid van de KNF regio De Kempen, uit handen van de heer Hoes een trompet, beschikbaar gesteld door de firma Mary Holland in Veldhoven.

1980: Het eerste lustrum

Op zondag 1 juni 1980 werden in de parochiekerk van St. Martinus in Dommelen de festiviteiten van het eerste lustrum geopend. In samenwerking met het parochieel zangkoor werd door onze harmonie ‘Die Deutsche Messe’ van Franz Schubert uitgevoerd. Het geheel stond onder leiding van Piet Luijten en Toon Meulendijks.
1-4 Orkest 1980

Bij het vijfjarig bestaan was de uniformering nog heel eenvoudig: zwarte pantalon, wit overhemd en zwarte stropdas.Receptie
Op vrijdagavond 13 juni werd een receptie gehouden in de feesttent achter de kantine van de brouwerij aan het Brouwerijplein in Dommelen. Voorzitter Sjef Luyckx opende de receptie in aanwezigheid van onder meer burgemeester Bartels en de wethouders van Valkenswaard, beschermheer Jean Heijmans en pastoor Van Gastel (op de foto’s van links naar rechts).

08.Bartels  10.Gastel   09.Heimans

In hun toespraken spraken zij het belang uit van de plaats die de harmonie inneemt in de gemeenschap. Zij prezen de vooruitgang die de harmonie had geboekt in zijn vijfjarig bestaan.

11.Driessen

Jan Driesen en Sjef LuyckxDe sprekers lieten het niet bij woorden alleen. Jan Driesen bood namens Driesen Interieurbouw symbolisch een vaandel aan. Later werd het vaandel officieel aangeboden.

Zo werd ook het instrumentarium uitgebreid. Jos van Leuven, uitbater van café De Nachtegaal waar de harmonie een repetitielokaal in gebruik had, schonk een tuba (linksonder). Muziekhandel Groenemans uit Heeze schonk een grote trom (rechtsonder).

12.vanLeuven

13.Groenemans

14.vandenEinden

Hopman Pau van den Eijnden

Brouwerij Artois Nederland bleef niet achter en leverde een forse financiële bijdrage. Verder waren alle Dommelse verenigingen present. Ook zij boden giften aan onder couvert, zoals Pau van den Eijnden, hopman van het Dommelse St. Martinusgilde.

Feesttent achter de brouwerij

In het weekend van 13, 14 en 15 juni werden de muziekfeesten georganiseerd in diezelfde tent. Er vonden optredens plaats van onder meer zangvereniging De Volharding en de tonproaters Jan Wijnen en Michel Huibers.

Op zaterdagavond was er een blaaskapellenfestival met optredens van ‘Die Obergänder Kapelle’ uit Meerveldhoven en blaaskapel De Bokkenrijders uit Valkenswaard. Op zondag gaven diverse harmonieën acte de présence, zoals fanfare EMOS, harmonie Echo der Kempen en harmonie UNA. Op de slotavond werd het feest afgesloten met een discoshow.

15.Driessen

Gerrit Driesen met zoon Jan Driesen

Onthulling van het vaandel door Gerrit Driesen

Op zondag 26 april 1981 gaf harmonie De Dommelecho een koffieconcert in een van de hallen van de brouwerij in Dommelen. Tijdens dit concert, dat bijgewoond werd door zo’n 400 mensen, bood Gerrit Driesen sr, oprichter van Driesen Interieurbouw, het bij het vijfjarig jubileum beloofde vaandel aan.

1982: Een nieuwe beschermheer

Op donderdag 21 december 1982 vond in De Nachtegaal een bijeenkomst plaats waarbij het bestuur van De Dommelecho de nieuwe beschermheer van het korps installeerde: Wim Snieders, oudste zoon van Jozef Snieders en dus een telg uit de familie van de van de oprichters van de Dommelsche Bierbrouwerij.

16.Snieders

Wim Snieders (foto rechts), op dat ogenblik directielid van Stella Artois Nederland, volgde als beschermheer Jean Heymans op, die enkele maanden daarvoor overleden was.
Voorzitter Sjef Luyckx bevestigde de benoeming tot beschermheer officieel door het voorlezen van de oorkonde. Hij overhandigde die onder applaus van de dames en heren muzikanten aan Snieders en liet de oorkonde vergezeld gaan van een fraaie kleurenfoto van het korps. Wim Snieders zou deze functie bijna 19 jaar vervullen. Hij stopte op 1 november 2001.

1983: De Belleman als repetitieruimte

In 1983 was de harmonie uitgegroeid tot een korps van 70 muzikanten, verdeeld over een harmonieorkest en een drumband. Voor zo’n groot orkest werd het zaaltje akoestisch ondermaats en werd dus er nagedacht over een alternatief. Ook de uitbater van De Nachtegaal kon leven met het vertrek, omdat hij, zoals hij zei, ‘gek’werd van de herrie die de drumband maakte.

17.Belleman

Het alternatief was inmiddels in Dommelen voorhanden, omdat de gemeente Valkenswaard daar enige jaren ervoor wijkcentrum De Belleman had gerealiseerd met daarin een multifunctionele theaterzaal die uitermate geschikt zou zijn als repetitieruimte. Het probleem was echter dat de gemeente huur vroeg voor het gebruik van faciliteiten – iets wat de jonge vereniging met beperkte middelen erg zwaar viel, waardoor zij in eerste instantie toch haar keuze liet vallen op ‘de Boerderij’ van de Stichting Kloosterakkers als realistisch alternatief voor De Nachtegaal.

Op 13 september 1983 werd een proefrepetitie georganiseerd in de boerderij. Op 18 oktober volgde een enquête onder de leden om te kiezen tussen deze twee alternatieven. Hoewel de verbetering slechts als beperkt werd ervaren, koos een meerderheid voor de Boerderij.

In januari 1984 werd onder druk van omstandigheden en tegen een eerder genomen besluit in, alsnog besloten om voor een jaar de repetities op de dinsdagen in de theaterzaal van De Belleman te gaan houden. De muzieklessen op donderdag bleven in De Nachtegaal plaatsvinden, om kosten te besparen.

Tegenwoordig worden de repetities nog steeds gehouden in De Belleman, dat het ‘thuis’ van de vereniging is geworden.

1984: Een nieuwe voorzitter

18.Haarmans

Voorzitter Jan Haarmans

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 februari 1984 werd Jan Haarmans gekozen tot voorzitter van harmonie De Dommelecho. Hij was daarvoor al bestuurslid en bekleedde de functie van vice-voorzitter en secretaris.

Reacties zijn gesloten.