Van 1985 tot 1999

1985: Het 10-jarig bestaan

Uniformen

01.KNFNa tien jaar ernaar uit te hebben gekeken en de nodige middelen te hebben verzameld, was de tijd aangebroken dat de harmonie in een echt uniform gestoken kon worden.

Op woensdag 30 maart 1984 bood de firma Pisa in café De Nachtegaal de leden van de harmonie de gelegenheid te kiezen uit een aantal voorgeselecteerde uniformen. Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan konden de nieuwe uniformen gepresenteerd worden tijdens een culturele manifestatie op zondag 17 maart 1985 in de grote zaal van De Belleman.

02.1985

03.JanHaarmans

Voorzitter Jan Haarmans

Receptie
Op vrijdagavond 31 mei 1985 recipieerde het bestuur van de harmonie ter gelegenheid van het tweede lustrum van de vereniging. Dit vond plaats in een feesttent op het Martinusplein in Dommelen. De receptie werd geopend door voorzitter Jan Haarmans.

Tijdens deze receptie vond de bekrachtiging plaats van de benoeming van twee ereleden van de harmonie, middels de uitreiking van een oorkonde en een keramisch herdenkingsschild. Het betrof Sjef Luyckx en Toon Meulendijks.

Beide heren waren de oprichters van de harmonie en dus werkers van het eerste uur, die hun niet aflatende pogingen om te komen tot een muziekkorps in Dommelen met succes bekroond zagen. Verder was Sjef de eerste negen jaren voorzitter en Toon dirigent, muzikaal docent en zeven jaar bestuurslid van de harmonie.

04.JanSjef05.JanToon.lg

07.Bestuur

Foto rechts: het bestuur van harmonie De Dommelecho en haar ereleden. V.l.n.r.: voorzitter Jan Haarmans, dirigent/erelid Toon Meulendijks, erelid Sjef Luyckx, penningmeester Johan van der Werf, bestuursleden Frans van Deuren, Maarten Panis en Joop Cootjans. Niet op de foto secretaris Frans Rieter.


Nadat de benoeming van de ereleden had plaatsgevonden, kon de receptie beginnen en konden bestuur en nieuwe ereleden de gelukwensen in ontvangst nemen. Tijdens de receptie werd door velen lovend gesproken, waaruit bleek dat de harmonie zich de voorliggende tien jaren had waargemaakt, zowel in de Dommelse gemeenschap als daarbuiten.

De woorden werden met giften ondersteund, zoals bijvoorbeeld door de heer Putmans, die namens de directie van de brouwerij een saxofoon aanbood. Verder werd er gesproken door wethouder A. van Poppel namens het gemeentebestuur van Valkenswaard en door pastoor Van Gastel van de Martinusparochie van Dommelen.

Pastoor van Gastel

Pastoor van Gastel

Wethouder van Poppel

Wethouder van Poppel

Dhr. Putmans

Dhr. Putmans


De receptie werd muzikaal omlijst door optredens van harmonie De Dommelecho en fanfare EMOS uit Borkel en Schaft.

Festiviteiten in de tent op het Martinusplein

12.Oberbayerenkapelle

Na afloop van de receptie op vrijdag 31 mei en de daaropvolgende zaterdag en zondag vonden muziekfeesten plaats in de feesttent. Er traden diverse kapellen uit de omgeving op. Op zaterdag 1 juni werd om 20.00 uur gestart met een muzikale avond van hoog niveau door optredens van onder andere de Oberbayerenkapelle uit Woensel onder leiding van Antonio Capellino.

Op zondag 2 juni werd tijdens de eucharistieviering in de Martinuskerk in door de Dommelecho en het gemengd koor ‘Die Deutsche Messe’ uitgevoerd.

1989: Voorzitter treedt terug, nieuwe voorzitter

Geert de Cock

Geert de Cock

Bij zijn herbenoeming in 1988 had voorzitter Jan Haarmans aangegeven dat hij tot uiterlijk 1990 voorzitter wilde blijven of zoveel eerder wilde terugtreden als een geschikte opvolger gevonden zou zijn. Geert de Cock, notaris in Valkenswaard, werd bereid gevonden deze functie te aanvaarden, als de leden daarmee akkoord zouden zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 1989 in De Nachtegaal stelde Jan Haarmans zijn voorzitterschap ter beschikking, waarop Geert de Cock unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter.

1994: 250-jarig bestaan Dommelsche Bierbrouwerij

In 1994 bestond de Dommelsche Bierbrouwerij 250 jaar. Dat werd gevierd op zaterdag 28 en zondag 29 mei. Het initiatief voor de organisatie van dit feest kwam geheel voor rekening van De Dommelecho.

De brouwerij heeft veel voor het verenigingsleven gedaan en voor De Dommelecho in het bijzonder. De brouwerij was mede-initiator bij de oprichting van de harmonie. Tijd dus om eens iets terug te doen.

De harmoniebestuurders Maarten Panis en Wim van Cleef vormden samen met Jan van de Kerkhof en Toke Duivis namens de brouwerij de Stichting Dommelse Evenementen. De hele harmonie zou zich inzetten om van deze verjaardag een geslaagd feest te maken.

Het Brouwerijfestival werd georganiseerd voor de bevolking van Groot-Valkenswaard. Het bestond uit drie delen. Op zaterdag 28 mei hield de brouwerij zelf een grote open dag. Diezelfde middag ging om 17.00 uur het verenigingsfestival van start in de grote hal van Dommelsch, die voor deze gelegenheid werd ingericht met grote kroonluchters en andere feestelijke versieringen. Valkenswaardse verenigingen verzorgden diverse optredens, waarvoor twee podia beschikbaar waren. Het laatste deel werd verzorgd door de populaire Waalrese bigband ‘Die lustige Bubn’. Op deze avond was de feesthal afgeladen vol.

De Schuimkoppen

De Schuimkoppen

16.HansvandeVelden

Op zondag stond deel drie op het programma. Het werd een dag met veel muziek. Acht muziekkorpsen namen deel aan het festival, met daaronder de vier corpsen uit Groot-Valkenswaard: UNA, Valkenieren, EMOS en De Dommelecho.

Lustigen Bubn

Die lustige Bubn

Rond 15.00 uur werd de 10.000ste gast begroet. Gedurende de optredens konden de bezoekers tegen sterk gereduceerde prijzen genieten van drankjes en hapjes. Heel Valkenswaard liep uit. De brouwerij kon terugzien op een zeer geslaagd weekend. En dat gold zeker ook voor de organisator, harmonie De Dommelecho, die er hard voor moest werken, maar er zelf ook veel plezier aan beleefde.

1998: Onderscheiding Toon Meulendijks

19.ToongedecoreerdOp vrijdag 1 mei 1998 ontving Toon Meulendijks, medeoprichter en eredirigent van De Dommelecho uit handen van burgemeester Hein Tops de versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Hij was er even beduusd van, schreef de Kempener Koerier op 6 mei. Het jaar ervoor ontving hij al, ook uit handen van de burgemeester, de Cultuurpenning van de gemeente Valkenswaard en werd hij onderscheiden door de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Naar aanleiding van zijn onderscheiding bracht ‘zijn harmonie’ bij hem aan huis een aubade.

20.SerenadeToon

Reacties zijn gesloten.